Pågående insatser

Här finns de verksamheter som samordningsförbundet finansierar. De riktar sig till boende i Svedala eller Skurups kommuner som p.g.a sjukdom eller sociala hinder inte är aktuella på arbetsmarknaden ännu.

Du som tycker att någon verksamhet verkar intressant och vill delta, kan antingen vända dig till den du har kontakt med på kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller i vården eller fylla i blanketten ”egenremiss” och lämna till din kontakt. Alla verksamheter är öppna för dig som de riktar sig till oavsett vilken av kommunerna  du bor i eller var de finns. Blanketter hittar du här: Egenremiss deltagare

Nedan kan du läsa om de pågående insatserna:

SPIRA 2.0

Målgruppen är personer utan anställning i arbetsför ålder som har eller upplever sig ha psykisk ohälsa och är i behov av samordnade förrehabiliterande insatser för att integreras på arbetsmarknaden och komma ut i egen försörjning.  Vill du veta mer, kontakta projektledare:

Johanna Falk, Svedala kommun  040-626 87 84

Mette Jansson, Skurups kommun  0411-53 64 77

Spira Broschyr – deltagare

PÅ VÄG

På väg är ett metodutvecklingsprojekt som, utifrån lokala förutsättningar, ska dels utveckla samarbetet mellan myndigheter dels förkorta vägen till rätt stöd och självförsörjning för de individer som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom och saknar sjukpenninggrundande inkomst. På väg bygger på den modell som utvecklats i Halland. Målet är att kommunen inom två månader utreder om individen möter kriterierna för samordnad rehabilitering. Kartlagda individer ska bli matchade till rätt stöd i rätt tid. Individerna ska få sitt rehabiliteringsbehov utrett för att få förutsättningar och möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden. De ska också få den ersättning de är berättigade till. På strukturell nivå skapas förutsättningar för en effektiv samverkan mellan berörda aktörer inom rehabiliteringsområdet så att arbetet på individnivå ska fungera smidigt och enhetligt. Socialsekreterarna ska få stöd i att bedöma rehabiliteringsbehov. Försäkringskassan bidrar med försäkringsmedicinsk kunskap till socialsekreterarna. Vill du veta mer, kontakta projektledare Filip Rodenstam, e-post: filip.rodenstam@svedala.se.

 

Lämna ett svar